TREGU NUMËR NJË NË INTERNET
  • Kushtet e përgjithshme

  • Regjistrimi në shitore.com nënkupton pranimin e Kushteve të Përdorimit, të cilat hyjnë në fuqi nga momenti kur ju regjistroheni. shitore.com mban të rezervuar të drejtën e ndyrshimit të këtyre kushteve duke publikuar ndryshimet në momentin që ajo e sheh të nevojshme. Ju jeni përgjegjës për rishikimin e këtyre informacioneve të postuara nga ne, për të qenë në dijeni mbi ndryshimet e bëra. shitore.com ka të drejtën që në çdo kohë dhe pa njoftuar paraprakisht të ndryshojë, shtojë ose të fshijë faqen e internetit plotësisht ose pjesërisht, ose që të pezullojë funksionimin e saj përkohësisht apo përgjithmonë, me liri të plotë veprimi dhe pa pasur detyrime. Termat "Ne", "Neve", "E Jonë/I ynë" i referohen shitore.com si ofrues i shërbimeve. Termat "Ju", "E/I Juaj" "Anëtari", "I regjistruari" i referohen vizitorit/klientit dhe përfshijnë çdo person për të cilin kemi arsye të besojmë se vepron me autorizimin apo dijeninë tuaj.
  • shitore.com nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë apo anomalite të tjera, si dhe çdo vendim të cilin e merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë web faqe. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet individuale, kolektive, apo dëme të çfarëdo lloji tjetër që rezultojne nga informacioni i marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga kjo web faqe.
  • Privatësia

  • Çdo vizitor që regjistrohet në shitore.com pranon se të gjitha informacionet e dhëna janë të sakta. I regjistruari ka të drejtë në çdo kohë të mbyll llogarinë në shitore.com ndërsa ne jemi të obliguar që më së voni brenda 30 ditëve të fshijmë plotësisht të gjitha të dhënat personale të vizitorit që ka mbyllur llogarinë.
  • Ne, në asnjë rast, nuk i ofrojmë të dhënat e të regjistruarve në shitore.com palëve të treta apo kushdoqoftë tjetër. Të dhënat personale të të regjistruarve, në asnjë rast nuk do të përdoren pa lejen tuaj paraprake. I vetmi përjashtim është kur një gjë e tillë kërkohet përmes vendimit të një gjykate në Republikën e Kosovës.
  • Të regjistruarit në shitore.com kanë të drejtë të fshehin identitetin e tyre nga vizitorët e tjerë duke shfaqur publikisht "emrin e përdoruesit" në vend të "emrit dhe mbiemrit". Por, ata mbajnë përgjegjësi të plotë për postimet, komentet, fotografitë dhe materialet tjera që i postojnë në shitore.com. shitore.com përdor "cookies" për të ndjekur veprimet e vizitorëve në faqe por këto të dhëna përdoren për arsye statistikore dhe me qëllim ofrimit të përmbajtjeve dhe shërbimeve që mund t'ju interesojnë juve.
  • Politikat Anti-Spam

  • shitore.com fuksionon në përputhshmëri të plotë më politikat anti-spam. Ne dërgojmë e-maile dhe mesazhe (sms) të herëpashershme vetëm të regjistruarve të cilët i kanë pranuar "Kushtet e Përdorimit" e kanë lejuar këtë. Ne nuk dërgojme asnjë e-mail një personi i cili paraparakisht nuk na ka autorizuar për këtë gje.
  • Pronësia intelektuale

  • Përmbajtjet e paraqitura në këtë faqe - elemente të projektimit (butona, ikona etj.), tekstet, fotografitë, logot, audio/video dhe programet - janë pronësi e shitore.com apo furnizuesit të saj dhe nuk mund të përdoren pa pëlqimin paraprak të shitore.com. Nëse mendoni se përmbajtja që posedon shitore.com është e juaja dhe se ajo është abuzuar, ju lutem na kontaktoni në [email protected]. Të gjitha informatat që janë në dispozicion në faqet e internetit janë vetëm për qëllime informacioni dhe nuk mund të përdoren për qëllime komerciale ose të shpërndahen tek palët e treta.
  • KEQPËRDORIMET DHE NDËSHKIMET

  • Në rastet kur konstatohet se ka pasur keqpërdorim të faqes shitore.com, do të ndërmirren masa penale dhe ndëshkuese deri në formën e padisë në organet përkatëse, si dhe rasti do të inicohet edhe në polici në degën e hetuesisë të krimeve elektronike.